ข่าวทั่วไปสินเชื่อ การเงิน

ธนาคารออมสิน เปิดให้ยืมเงิน ผ่านแอป MyMo วงเงินสูงสุด 50,000 ได้แล้ว ดอก 0.35

กู้เงินออมสินผ่านมือถือ

 

 

ข่าวใหม่ ล่า​สุ​ด​  จาก ธนาคารออมสิน​  ซึ่งตอนนี้ สามารถยื่นสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก​ ผ่านแอบ​ MyMo ได้แล้ว

สำหรับใครที่กำลังต้องการกู้เงิน หรือมีญาติพี่น้อง คนรู้จักกำลังจะยืมเงินคุณ สามารถแชร์ข่าวนี้ได้เลย เพราะตอนนี้ธนาคารออมสินเปิดให้กู้เงินโดยยื่นผ่านมือถือได้ง่ายๆแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน แถมปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก โดยสินเชื่อที่ว่านี่ก็คือ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก อนุมติเงินกู้สูงสุดรายละ 5 หมื่นบาท วงเงินปล่อยกู้รวมสูงถึง 10,000 ล้านบาท

 

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo)

เป็นการให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19/ ภัยทางเศรษฐกิจ โดยสามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo)

– วงเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
– ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
– อัตราดอกเบี้ย : 0.35% ต่อเดือน
– หลักประกัน : ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
– การชำระหนี้ : ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
– เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ
 • ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารออมสินสาขา

 

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

 
หลักประกันการกู้เงิน

 • ไม่มีหลักประกัน**

 

การสมัครขอสินเชื่อ

 • แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขอสินเชื่อในรูปแบบ e-Slip (.jpg) ได้

 

การแจ้งผลการพิจารณา

 • ธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS และ Notification บน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม.
 • หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract
 • หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

 

จำนวนเงินให้กู้

 • ผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท
 • ผู้มีรายได้ประจํา ให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

วงเงินโครงการ

 • วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท

ใส่ความเห็น