สินเชื่อออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน เดือน พ.ย. 50,000 บาท ในชื่อ สินเชื่อ ช่วยประชาชน

สินเชื่อออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ฉุกเฉิน ธนาคาร ออมสิน ต้อนรับ เดือน ตุลาคม 2563 ให้กู้ ฉุกเฉิน ได้ที่ รายละ 50,000 บาท ภายใต้ โครงการ สินเชื่อ ช่วยประชาชน ที่มีรายได้ ประจำ

เพื่อช่วย ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ จากการ ระบาด ของ โควิด-19 ปล่อยกู้ได้ ที่ รายละ ไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อ เดือน ผ่อนชำระ ได้นาน สูงสุด 3 ปี ใช้เพียง สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง เดือนเดียว หรือ สเตทเมนท์ 3 เดือน

คุณสมบัติ ของผู้ที่มาขอ สินเชื่อ

-ต้องมี สัญชาติ ไทย อายุครบ 20 ปี ขึ้นไป

-ต้องมี รายได้ ประจำ เช่น พนักงาน บริษัท ใน อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจ บริการ และ อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง

-ต้องมี ที่อยู่ อาศัย ที่แน่นอน สามารถ ติดต่อ ได้

-ผู้สมัคร จะต้องเป็น ผู้ฝาก เงิน ใน ประเภท เผื่อเรียก ของทาง ธนาคาร ออมสิน

-ต้องมีการ ตรวจสอบ รายได้ จาก กรม สรรพากร (ถ้ามี)

 

เงื่อนไข การขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม

-ให้กู้ได้ ตามความจำเป็น และ ความสามารถ ในการ ผ่อน ชำระ ไม่เกิน 50,000 บาท

-สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตัวนี้ มี อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ Flat Rate 0.35% ต่อเดือน

-ระยะ เวลา ในการ ชำระคืน เงินกู้ และ ดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

-ผ่อน ชำระ 36 งวด ชำระเป็น รายเดือน โดยหักเงิน จากบัญชี เงินฝาก

-ต้องมี หลัก ประกัน กรณี บุคคล ค้ำ ประกัน 1-2 คน หรือ หลัก ประกัน อื่นๆ ตามที่ ทาง ธนาคาร กำหนด

-ระยะเวลา ในการ อนุมัติ เงินกู้ และ ทำสัญญา สิ้นสุด ในวันที่ 30 ธ.ค. 2563 หรือ จนกว่าวงเงินจะหมด

เอกสาร ในการขอสินเชื่อ

-สำเนา บัตร ประชาชน และ สำเนา ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

-ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ของ ผู้กู้ และ คู่ สมรส และ ผู้ค้ำ ประกัน

-เอกสาร แสดง สถานภาพ สำเนา ใบสำคัญ การ สมรส (ถ้ามี)

-สำเนา สมุด บัญชี เงินฝาก เผื่อเรียก ธนาคาร ออมสิน

เอกสาร ทางด้าน การเงิน

-สลิปเงินเดือน หลักฐาน การรับ เงินเดือน ในเดือน ล่าสุด ของผู้ที่กู้ และ ผู้ค้ำ ประกัน

-กรณี ผู้ค้ำ ประกัน ทำอาชีพอิสระ สามารถให้ใช้ บัญชี รับ-จ่าย ย้อนหลังที่ 3 เดือน ได้

-เอกสาร แสดงการ เดิน บัญชี Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ของ ผู้ที่ขอกู้ และ เดือน ล่าสุด ของผู้ที่มาค้ำ ประกัน

โดยทุกคน สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ ธนาคาร ออมสิน : www.gsb.or.th

One thought on “สินเชื่อออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน เดือน พ.ย. 50,000 บาท ในชื่อ สินเชื่อ ช่วยประชาชน

ใส่ความเห็น