ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เอกสารที่ต้องมี

เอกสารที่ต้องมี สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ประจำปี 64

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “ในช่วงต้นปี 2564 กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ โดยเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนจะอิงรายได้ครัวเรือนแทนรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีกำลังพิจารณา ส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับ เช่น วงเงินซื้อของร้านธงฟ้า ค่าโดยสารรถไฟ บขส.และขสมก. ส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม จะเหมือนเดิม ส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขอดูในรายละเอียดก่อน”

“สวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ และคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด รวมทั้งของขวัญปีใหม่ที่เตรียมไว้ให้ประชาชนสิ้นปีนี้ด้วย”

หลักเกณฑ์ สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

โดยทางภาครัฐ ในเวลานี้ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่

 • ผู้สมัครต้องเป็นคนสัญชาติไทย  ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครที่ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี
 • ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิ น เช่น  เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรั ฐบ าล และตราสารหนี้
 • ผู้สมัครถ้ามีท รัพย์สินทางการเ งินดังข้างต้น จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บ าทเท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องนำรายได้ต่อครัวเรือน นำมาประกอบการพิจารณาด้วย
 • ผู้สมัครใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ
 • ผู้สมัครที่มีหรือถือบัตรเครดิตอยู่ในมือ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ *เพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน เท่ากับว่า มีรา ยได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี

 

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่เพิ่มเติมขึ้นมา

เพิ่มเติมจากการที่ทางกระทรวงการคลังออกมาระบุว่า จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรฯ ใหม่

เพิ่มเติม คือ จะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี โดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่นี้ออกแบบมา  ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรา ยได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

 

แต่มีฐานะทางบ้านและครอบครัวดีเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลาน หรือ บุคคลอื่นในครอบครัว  เพื่อที่จะได้ทราบว่าใครจนจริง ใครจนไม่จริง สำหรับผู้ถือบัตรฯ อยู่แล้ว จะได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากบัตรฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าก๊าชหุงต้ม

โดยกระทรวงการคลังได้ของบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ไว้อยู่แล้ว ดังนั้น  ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกังวลว่า จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

สถานที่สมัคร หรือ ลงทะเบียน

สถานที่สำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ประจำปี 63-64

**หากทางรัฐบาลกำหนดวันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ภายในไตรมาสที่ 4 หรือ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ได้แล้ว

ท่านที่สนใจสามารถเดินทางไปสมัครได้ ตามสถานที่ดังนี้

 • ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาช น) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่

 1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้ลงทะเบียน
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี) ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้ บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
 5. สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์
 6. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

 

ดาวโหลด >> แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่

 

กรอก แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แล้วยื่นด้วยตนเอง (มีลิ้งค์เอกสาร)

ใส่ความเห็น