ใครที่ยังเดือนร้อน ลงทะเบียนได้เลย ลงทะเบียนยืมเงิน จากธนาคารออมสิน สำหรับ ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ จาก โควิด19

ลงทะเบียนยืมเงิน จากธนาคารออมสิน

 

 

กู้ง่ายๆ เพียงแค่ 1 นาที ลงทะเบียน ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ฉุกเฉิน จากธนาคาร ออมสิน สำหรับ ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ จาก โควิด19 ตอนนี้ สินเชื่อ ยังมีอีกเยอะ

กรณีทาง ธนาคาร ออมสิน ได้ออกมา เปิดให้ ประชาชน ขอกู้ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ฉุกเฉิน เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย สำหรับ ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ จาก COVID-19 ซึ่งมี 2 สินเชื่อ คือ…

1. สินเชื่อ ผู้ที่มี อาชีพ อิสระ วงเงิน ให้กู้ได้ สูงสุด ที่ 10,000 บาท

2. สินเชื่อ ผู้ที่มี รายได้ ประจำ วงเงิน ให้กู้ได้ สูงสุด ที่ 50,000 บาท

ดยทางธนาคาร ออมสิน ได้เปิดให้ ลงทะเบียน ผ่านทาง เว็บไซต์ ธนาคาร ออมสิน www.gsb.or.th ซึ่งในตอนนี้ ยังคงเหลือจำนวนของสินเชื่อ อีกเป็นจำนวนมาก สามารถขอยื่นกู้ได้ทันที

รายละเอียดการขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ฉุกเฉิน มีดังนี้

1.ผู้ที่มี อาชีพ อิสระ เอกสารในการ ลงทะเบียน มีดังนี้

 • สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน
 • สำเนา ทะเบียน บ้าน
 • สำเนา สมุด บัญชี เงินฝาก ธนาคาร ออมสิน
 • หลักฐาน ในการ ได้รับ ผลกระทบ จาก Covid-19 ถ้ามี
 • เอกสาร แสดงการ ชำระหนี้ ที่เป็น ปกติ ในกรณี ที่ลูกค้า มีประวัติ หนี้ค้าง

2.ผู้ที่มี รายได้ ประจำ เอกสารในการ ลงทะเบียน มีดังนี้

 • สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน ของผู้ที่ขอกู้ และ ของผู้ค้ำ ประกัน
 • สำเนา ทะเบียน บ้าน ของผู้ที่กู้ และ ผู้ที่ค้ำ ประกัน
 • สำเนา สมุด บัญชี เงินฝาก ธนาคาร ออมสิน
 • เอกสาร การแสดง รายรับ และ รายจ่าย ถ้ามี
 • หนังสือ รับรอง การเป็น พนักงาน พร้อมกับ เอกสาร แสดงรายได้ หรือ สลิปเงินเดือน ของ ผู้กู้/ผู้ค้ำ ประกัน
 • ในกรณีที่ใช้ หลักทรัพย์ ค้ำ ประกัน ให้ใช้ สำเนา หลัก ประกัน อาทิ โฉนดที่ดิน
 • หลักฐาน การได้รับ ผลกระทบ จาก Covid-19 ถ้ามี
 • เอกสาร แสดงการ ชำระหนี้ ที่เป็น ปกติ ในกรณีที่ ลูกค้า มีประวัติ หนี้ค้าง

 

 

ขั้นตอน ในการ ลงทะเบียน ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ฉุกเฉิน

1. กดที่ เว็บไซต์ www.gsb.or.th

2. คลิก ลงทะเบียน

3. เลือกประเภท ผู้มีอาชีพอิสระ หรือ ผู้มีรายได้ประจำ

4. อ่านเงื่อนไข และกด ยินยอมข้อตกลง

5. ไส่ ข้อมูลส่วนตัว ให้ครบตามความเป็นจริง และกด ส่งข้อมูล

6. รอรับ ข้อความ SMS แจ้ง หากได้รับ อนุมัติ วงเงิน สินเชื่อ

7. ติดต่อ ธนาคาร ออมสิน ตาม วัน และ เวลา พร้อมกับ เอกสาร

8. รอการ พิจารณา หาก อนุมัติ จะได้รับการแจ้ง เพื่อทำสัญญา

หมายเหตุ : สามารถ ลงทะเบียน ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ฉุกเฉิน จาก ธนาคาร ออมสิน ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สิ้นสุด โครงการ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ใส่ความเห็น