ธ.ก.ส. อนุมัติเงินกู้ 50,000 ดอกเบี้ย 0 ใน 3 เดือนแรก ช่วยเหลือเกษตรกร

ธ.ก.ส. มีมติออก 3 โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูเกษตรกร ในการสร้างงานสร้างอาชีพ วงเงิน 170,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ 50,000 ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก พร้อมรายละเอียด เงินกู้ ธ.ก.ส. อื่น ๆ ดูเลย

9 มิถุนายน 2563 สถานีข่าวกระทรวงการคลัง รายงานว่า ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการสินเชื่อผ่อนปรน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 วงเงินงบประมาณรวม 170,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร ลูกค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด ให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน มีรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

เงินกู้ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร

ระยะเวลา

ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 3 โครงการ

1. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan)

วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

กู้ได้เท่าไร

– กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

คิดดอกเบี้ยอย่างไร

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี)

2. สินเชื่อ New Gen Hug (ฮัก) บ้านเกิด

วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือในลักษณะ Smart Farmer

คิดดอกเบี้ยอย่างไร

– อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี)

– กรณีค่าลงทุน ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR

 

3. สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit)

วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564

กู้ได้เท่าไร

– วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

ดอกเบี้ยเท่าไร

– อัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

ติดต่อได้ที่ไหน

– สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ โทร. 02 555 0555

ใส่ความเห็น