ข่าวทั่วไปข่าวบันเทิงข่าวสารท่องเที่ยวความรู้ความรู้ทั่วไป

เช็กด่วน ! จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอคืนได้ภายใน 1 ปี

 

7 มกราคม 2562 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย และส่งเงินสมทบเกิน สามารถติดต่อขอเงินสมทบส่วนเกินได้ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันส่งเงินสมทบ ไม่เช่นนั้นเงินจำนวนดังกล่าวจะตกเป็นของกองทุนประกันสังคม จึงขอให้ผู้ประกันตนรักษาสิทธิตนเอง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือจังหวัดที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ประมวลผลระบบ กรณีคืนเงินสมทบปีละ 2 ครั้ง และได้ส่งหนังสือแจ้งในช่วงเดือนมิถุนายนและธันวาคม เพื่อคืนเงินสมทบส่วนเกินให้กับผู้ประกันตน สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา ประกันสังคมได้จัดทำหนังสือส่งถึงผู้ประกันตน เพื่อแจ้งให้ทราบจำนวนเงินสมทบที่ชำระไว้เกิน ซึ่งมีจำนวนถึง 60,409 ราย

สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการรับเงินส่วนเกินคืน ให้ดำเนินการกรอกข้อความและลงนามในคำขอรับเงินคืน พร้อมแนบหลักฐาน

– รายละเอียดเงินสมทบส่วนที่เกิน

– สำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) รับรองสำเนาถูกต้อง

แล้วทำการส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานประกันสังคมภายในเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืน ซึ่งแจ้งในหนังสือ และให้วงเล็บมุมซองว่า “ขอคืนเงินสมทบ” ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคม โทร. 0 2956 2267-6 หรือ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก โทร. สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก  : สำนักงานประกันสังคม

ใส่ความเห็น