เด็กจบใหม่เสี่ยงตกงานพรึ่บ ! เหตุไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน แบบนี้ถึงกับกุมขมับเลย

รองปลัดกระทรวงแรงงาน เผยสาขาที่ว่างงานมาที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ วิชาพาณิชยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สะท้อนถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ยังขาดคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการ

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เผยอัตราการ ‘ว่างงาน’ ในช่วงเดือนกันยายน 2561 ที่มีกว่า 373,000 คนทั่วประเทศ โดยเฉพาะช่วงอายุ 20-24 ปี ที่มีผู้จบในระดับอุดมศึกษาว่างงานมากที่สุด

สำหรับสาขาวิชาที่ว่างงานมากที่สุด คือ พาณิชยศาสตร์ คิดเป็น 20.2% รองลงมา คือ ศึกษาศาสตร์ 17.1% และสังคมศาสตร์ 11.7%

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพร้อมทำงาน แต่ยังไม่สามารถหางานทำได้ซึ่งมีกว่า 79.1% รองลงมาคือไม่สามารถหางานที่เหมาะสมได้ 14.6% สะท้อนถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี ยังขาดคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการ และส่วนหนึ่งคือการเลือกงาน

ส่วนผู้ว่างงานในระดับปริญญาตรีอีกกลุ่มกว่า 22,525 คน หรือ 19.59% เป็นกลุ่มที่เคยทำงานมาก่อน โดยสาเหตุที่ออกจากงานส่วนใหญ่มาจากการลาออกเอง 59.45% รองลงมาคือ นายจ้างเลิกกิจการ 8.97%

ใส่ความเห็น