กฏหมายน่ารู้ … ตำรวจมีสิทธิยึดกุญแจรถ ได้หรือไม่ ?!

ตำรวจมีสิทธิยึดกุญแจรถ ได้หรือไม่ ?!

ถาม : อาจารย์ครับ ตำรวจจราจรจริงๆ ไม่มีสิทธิ์ยึดกุญแจรถเราใช่ไหมครับ เท่ากับลักทรัพย์ใช่ไหมครับ

ตอบ : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสาม ความว่า “ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับ ขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผู้ทำการจับมีอำนาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น”

ดังนั้น หากมีกรณีที่ตำรวจจราจรจะสามารถจับกุมได้ตามกฎหมายแล้ว ตำรวจจราจรย่อมมีอำนาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น โดยยึดกุญแจรถไว้ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ความว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท”

การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้ จะต้องมีการ “เอาไป” ในลักษณะที่เป็นการตัดกรรมสิทธิ์ การยึดกุญแจรถดังกล่าว เพียงเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการหลบหนีเท่านั้น จึงไม่มีลักษณะเป็นการเอาไป ไม่เป็นการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์

 

 
นอกจากนั้น การลักทรัพย์ยังจะต้องประกอบด้วยเจตนาพิเศษ คือ “โดยทุจริต” การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโดยการยึดกุญแจรถนั้น หากมิได้กระทำโดยเจตนาทุจริต คือ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นแล้ว ย่อมไม่มีทางเป็นการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ไปได้

 

ที่มา อาจารย์โชต อัศวลาภสกุล

ใส่ความเห็น