ข่าวทั่วไปข่าวสารท่องเที่ยวความรู้ทั่วไป

หมอลักษณ์ฟันธง ! ปี 2560-2565 ปีแห่งพญานาค กอบโกยกันให้ไว !! รีบสร้างบุญสะสมบารมี อยากโชคดีต้องทำตา

หมอลักษณ์ ฟันธงเองเลย ว่าปี 2560 ถึงปี 25645 จะเป็นปีแห่งพญานาค ควรสะสมบุญสะสมบารมี เพื่อให้เกิดโชคลาภโชคดี และสร้างบัญสัมพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆตลอดไป

สุดยอดโหราจารย์ ลักษณ์ เรขานิเทศ ได้ออกมาเผยต่อสื่อว่า มี 2560-2565 เป็นปีมหามลคลยิ่ง และเป็นปีแห่งพญานาคราชประทานพร เป็นปีมหามลคล ซึ่งให้เร่งสร้างบุญสร้างกุศล บุญสัมพันธ์ แล้วทุกท่านจะโชคดีนาน 5 ปี โดยสร้างบุญกับพญานาคราชในวัดที่เกี่ยวกับพญานาค และปู่ศรีสุทธธนาคาชโดยตรงที่วัดคำชะโนด จะดีมากๆ ซึ่งก่อนเข้าไปศักการะปู่ศรีสุทโธ เพื่อถวายบุญนั้น ให้ทำการขอพรกับปู่ศรีสุทโธ พร้อมอุทิศบุญกุศลให้กับปู่ศรีสุทโธ และเหล่าพญานาคราชทุกเหล่า เพื่อสร้างบุญครั้งใหญ่ในชีวิตของท่าน

สำหรับคาถาในการบูชาพญานาคก็มีดังต่อไปนี้

สุมะโน สุมะนะจะโล อะระวาเฬระปัตตะโก

จัมเปยโย มุจะลินโท จะ กัมพะโล ภุชะคิสสะโร

สุมนะนาคราช สุมนจละนาคราช อรวาฬะนาคราช

(เอฬปัตตกะนาคราช จัมเปยยะนาคราช มุจลินทะนาคราช กัมพละนาคราชผู้เป็นใหญ่)

กาละนาโค มะหากาโฬ สังขะปาโล มะโหทะโร

มะณิกัณโฐ มะณิอักขิ นันทะนาโคปะนันทะโก

(กาละนาคราช มหากาฬะนาคราช สังขปาละนาคราช มโหทระนาคราชมณิกัณฐะนาคราช มณิอักขินาคราช นันทะนาคราช อุปนันทะนาคราช)

วะรุโณ ธะตะรัฏโฐ จะ กุงคุวิโลปะลาละโก

จิตระนาโค มะหาวีโร ฉัพยาปุตโต จะ วาสุกี

(วรุณะนาคราช ธตรัฏฐะนาคราช กุงคุวิละนาคราช อปลาลกะนาคราชจิตระนาคราช มหาวีระนาคราช ฉัพยาปุตตะนาคราช วาสุกีนาคราช)

กัณหาโคตะโม ภุชะคินโท อัคคิธูมะสิโข ตะถา

จูโฬทะโร อะหัจฉัตโต นาคา เอราปะถาทะโย

(กัณหาโคตรมะนาคราช พญานาคผู้เป็นจอมพญานาค อัคคิสิขะนาคราช ธูมะสิขะนาคราชอหิจฉัตตะนาคราชจูโฬทระนาคราชพญานาคทั้งหลาย มีเอระปะถะนาคราชเป็นต้น)

อาสีวิสา โฆระวิสา เย สัพเพ นะยะนาวุธา

ชะลัฏฐา วา ถะลัฏฐาวา ปัพพะเตยยา นะทีจะรา

กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง อายุมาโรคิยัง สะทา

(หมู่พญานาคราชทั้งปวงเหล่าใด เป็นพญานาคราชมีพิษร้ายแรง (คือพิษแล่นไปเร็ว)มีพิษ น่าสะพรึงกลัวมีนัยน์ตาเป็นอาวุธ ดำรงอยู่ในน้ำ ดำรงอยู่บนบก ดำรงอยู่ที่ภูเขา หรือว่าเที่ยวไปในน้ำ ขอพญานาคราชทั้งปวงเหล่านั้น จงประทานความสวัสดีอัน ประเสริฐ ความมีอายุ และความไม่มีโรค แก่พวงข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเถิด…..)

มะหันตา นาคะสา นาคา เวสาลา สะหะ ตัจฉะกา กัมพะลัสสะตะรา จาปิ เมรุปาทะสิตา พะลา

(เหล่าพญานาคผู้อาศัยอยู่ในสระน้ำชื่อว่า พญานาคสะ อัสสะตะระนาคราช จำนวนมากพร้อมกับบริวารของท้าวตัจฉกะ และพญานาคผู้อาศัยอยู่ในนครเวสาลีและกัมพละนาคราช อัสสตระนาคราช ผู้มีพละกำลังผู้อาศัยอยู่ที่เชิงเขาสุเมรุ)

ยามุนา ธะตะรัฏฐา จะ สัพเพ นาคา ยะสัสสิโน  เอราวะโณ มะหานาโค โน กะโรนตุ อะนามะยัง

(พญานาคผู้อยู่ในแม่น้ำยะมุนา และพญานาคชื่อว่าธตรัฏฐะ และพญานาคทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีบริวารเป็นจำนวนมาก และท้าวเอราวัณผู้มีชื่อว่ามหาพญานาค จงประทานความไม่มีโรค แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด)

ส่วนคาถาขอทรัพย์จากพญานาคราช ( คาถาบูชาเจ้าปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ ) มีดังต่อไปนี้

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ )

กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ

ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ

ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ

เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธปริตตัง

คาถาบูชาเจ้าย่านางพญานาคิณีศรีปทุมมา มีดังต่อไปนี้

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ )

กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ

ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ

ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ

เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธปริตตัง

ใส่ความเห็น